Управен одбор

Претседател

Бобан Ѓороски  е-маил: gjoroski@yahoo.com

Ген. Секретар

Јовче Василевски

Членови

Дејан Митровски-Урко

Милан Глигороски

Роберт Димишковски

Маријан Стојановски

Давид Горњивски